domingo, 2 de diciembre de 2007

As reacións químicas

Todo o que forma o universo está consatantemente sostido a cambios.
A razón de estes cambios está na relación entre materia e enerxía.
-Os cambios pódense clasificar en:

  • Cambios físicos: son os cambios que non producen alteracións na natureza química da substancia, se non que cambia de aspecto ou forma.


  • Cambios químicos: son os que cambian as propiedades da natureza química da substancia.

Algunhas veces non se distingue ben se o cambio na substancia foi químico ou fisico. Por exemplo o fazer unha tortilla ( exemplo que vimos na clase) non se sabe ben se foi cambio químico, físico ou os dous. Agora vou explicar alguns exemplos de cambios físicos e químicos :-Exemplos de cambios físicos:*Cando cortamos un papel cunhas tesoiras é un cambio físico, xa que as propiedades físicas do papal non varían, se non qu cambiou a forma do papel.


*Cando facemos unha ensalada mezclamos os alimentos, pero estes siguen a ter as mesmas propiedades físicas que antes de fazela.

*Ó disosolver unha substancia noutra prdúcese un cambio físico. Cando botamos sal a sopa non cambia as propiedades nin se xunta a sopa coa sal xa que cando a comemos sentimos a sal. E a sal se pode volver a coller evaporando a a sopa a sal queda no interior do recipiente.
*Otro exemplo de disolución é botarlle azucre o café, o azucre sigue a estar ahí pero en particulas tan pequenas que non se ven.-Exemplos de cambios químicos:


* cando se quima unha vela, un papel unha estatua de bronce volvese verde, a maduración dunha froita etc todo isto son cambios químicos, xa que varia a composición química das substancias

O cambio de olor quere dicir que algun material novo acaba de aparecer.O cambio de cor indica que se forman substancias novas de cores diferentes aos anteriores.

A ENERXÍA DAS REACIÓNS QUÍMICASAs reacións químicas van acompañadas nuns casos dun desprendimento e en outros dunha absorción de enerxía.
Cada átomo e cada molécula teñen unha determinada enerxía, que depende das enerxías cinéticas e pontencial das partículas constituientes: átomo, electróns e núcleos. É dicir podese afirmar que os reactivos dunha reación química teñen un contido enerxético propio e os productos outro.
Se nunha reación química disminue a enerxía interna do sistema, desprendese enerxía. Se aumenta a enerxía interna, absórbese enerxía.
Las reaccións químicas clasificanse en: exotérmicas ou endotérmicas dependenso se desprendese calor ou se absorbe.VELOCIDADE DE REACIÓN

A velocidade dunha reación químia relaciona o cambio na concentración de reactivos ou productos con o tempo. Expresase normalmente como mol/l.
Mentras está a ocurrir unha reación os reactivos van desaparecendo e se van combertendo en productos. A velocidade de reacción podese estudar obeservando a disminucion da concentración de reactivo ou o aumento da cantidade de producto.
TIPOS DE REACIÓNS QUÍMICAS

1.Reaccións de síntese:

son as reacións nas que uns reactivos convinanse para dar un novo producto.

A+B = C
2.Reación de descomposición: Dentro de estas hai dúas clases
a. Descomposicións simples: Esta reación é a contraria a reación de síntese un reactivo descompoñese en dous o máis productos.

A = B+C

A da origen a B y a CB.Descomposición mediante un reactivo: Para efectuar a descomposición dunha substancía requieres o concurso de outro reactivoAB+CO = AC+BC

A substancia AB é transformada mediante C en outras duas distintas AC y BC.
3.Reación de sustitución o desplazamento:

un elemento o grupo de elementos que forman parte dun composto son desplazados por outros compostos .

AB+C = AC+B

AB reaciona con C para dar AC e deixar libre C4.Reacións de doble sustitución:

Hai un intercambio entre os elementos ou grupo de elementos das substancias que interveñen na reación

AB+CD = AC+BD

ELECTRÓLISISÉ un método de separación dos elementos que forman un composto aplicando electricidade. En primeiro lugar a descomposición en iones, seguido de diversos efectos o reacións secundarios según os casos concretos.

Electroquímica: parte da química que trata da relación entre as correntes electricas e as reacións químicas , e da conversión de a enerxía química en eléctrica e viceversa. Nun sentido máis amplo a electroquímica é o estudo das reacións químicas que producen efectos eléctricos e dos fenómenos químicos causados pola ación das correntes o voltaxes.
By: iNeS&LaUra


1besiito

4 comentarios:

eloy dijo...

eses debuxos!!!

eloy dijo...

os "tipos de reaccións químicas" non había que poñelos por razóns obvias!!!

Anónimo dijo...

pues me parece que deberian dar mas ideas de cambios quimicos y fisicos

Anónimo dijo...

muy bien