martes, 29 de abril de 2008

KeplerKepler tamén estuduo o movemento dos planentas arredor do Sol. A diferenza dos anteriores que falaban de orbitas circulares, Kepler descubriu que o que describen os planetas arredor do Sol é unha orbita elíptica.


Kepler estudara astronomía moito antes de atoparse con Tycho: favoreceu o punto de vista copernicano e mantuvo correspondencia con Galileo.
Copernico nos seus estudos de astronomía expuso que os planetas describen órbitas circulares a velocidade consntante. Usando isto Kepler estodou a velocidade dos planetas. Tycho fixera algunhas medicións bastante aproximadas (o fixo a ollo) do lugar onde se atopaba Marte, que diferian coa predicción de Tolomeo e Copernico.
Cando Tycho morre Kepler faise coas súas investigacións e intenta explicalas.


Kepler enuncia as seguinte leis:1.Primeira Ley (1609): Todos os planetas desprazanse arredor dol Sol describiendo órbitas elípticas, estando o Sol situado nun dos focos.2.Segunda Lei (1609): O radio vector que une o planeta e o Sol barre áreas iguais en tempos iguais.
A lei das áreas é equivalente á constancia do momento angular, é decir, cando o planeta está máis alexado do Sol (afelio) a súa velocidade é menor que cando está máis cercano o Sol (perihelio). En o afelio e en el perihelio, o momento angular L é o producto da masa do planeta, por a súa velocidade e por a súa distancia ó centro do Sol.3.Tercera Lei (1618): Para calquer planeta, o cuadrado do seu período orbital (tempo que tarda en dar unha vuelta arredor do Sol) é directamente proporcional ó cubo da distancia media co Sol.

Donde, P é o periodo orbital, r a distancia media do planeta co Sol e K a constante de proporcionalidade.
Estas leis aplicanse a outros corpos astronómicos que encuentranse en mutua influencia gravitatoria como o sistema formado por a Terra e a Lúa.