domingo, 21 de octubre de 2007

Núcle atómico


  • Descripción:

O núcleo, composto por protóns e neutróns, e un corpo masivo moi pequeno que se atopa no centro dun átomo. Os protóns teñen carga positiva e os neutróns non teñen carga eléctrica. O núcleo descríbese polo número átomico [z],que é igual o número de protóns, e o número de masa atómica [A], igual a suma de neutróns e protóns no núcleo.

  • Isótopos:

Núcleo atómico

Os isótopos son átomos que teñen o mesmo número de protóns, pero distinto número de neutróns. O núcleo de un isótopo chamase núclido. Tódolos núclidos dun elemento teñen o mesmo número de protóns, e diferentes neutróns. Para describir os isótopos necesítase unha notación especial. Na parte esquerda do símbolo do elemento descríbese un índice suscrito, que representa o número atómico [z], e un índice sobrescrito que representa a súa masa [A].

  • Radiactividade artificial:

Os físicos Joliot-Curie demóstraron que os átomos estables dun elemento poden facerse artificialmente radiactivos bombardeándolos adecuadamente con partículas nucleares o raios. Estos isótopos radiactivos prodúcense como resultado dunha reación o transformación nuclear.

  • Reacións nucleares:

Unha reación nuclear ocorre cando cambia o número de neutróns o protóns no núcleo. Algunhas reacions nucleares ocorren cunha liberación de enerxía, mentras que otras ocorren só cando a enerxía engadese o núcleo. A emisión de partículas por núcleos radiactivos é unha forma de reación nuclear. O núcleo radiactivo libera o seu exceso de enerxía en forma de enerxía cinética das partículas emitidas.

En 1932, 2 científicos británicos forons os primeiros en usar partícular artificialmente aceleradas para desintegrar un núcleo atómico. Produxeron un haz de protóns acelerados ata altas velocidades mediante un dispositivo de alto voltaxe chamado multiplicador de tensión.

  • Aceleradores de partículas :

Ó redor de 1930, un físico estadounidense desarrollou un acelerador de partículas chamado ciclotrón. Esta máquina xera forzas elécticas de atración e repulsión que aceleran as partículas atómicas confinadas nunha órbita circular mediante a forza electro magnética dun gran imán. As partículas movense hacia fora en espiral baixo a influencia destas forzas eléctricas e magnéticas, e alcanzan velocidades estremadamente elevadas. A aceleración prodúcese no vacío para que as partículas non colisionen coas móleculas do aire.

  • A vida media:

A vida media dun elemento é o tempo necesario para que decaiga a metade do núcleo radiactivo. A vida media dun radiactivo puro é única para ese isótopo en particular. O número de desintegracións por segundo dunha sustancia radiactiva coñecese como a súa actividade. A actividade é proporcional ó número de átomos radiactivos presentes. Polo tanto a actividade dunha muestra particular reducese por un medio, nunha vida media.

  • Forzas nucleares:

A teoría nuclear moderna basease na idea de que os núcleos están formados por neutróns e protóns que se manteñen unidos por forzas nucleares estremadamente poderosas. Para estudar estas forzas nucleares, os físicos teñen que perturbar ós neutróns e protóns bombardeándoos con partículas estremadamente enerxéticas. Estos bombardeos revelaron máis de 200 partículas elementales.

  • Particulas fundamentais:

Hoxe en día os científicos pensan que as partículas agrúpanse en dúas familias: quarks e leptones. Os quarks compoñen ós protóns e neutróns. Os leptones son partículas con pouca ou ninguna masa, o electrón e o neutrino. Tamén hai partículas que transmiten a forza electromagnética. Os glounes son oito partículas que transmiten a forza que une os quarks dentro dos protóns. Os bosones libres son tres partículas que están involucradas na interación débil na cal opera o decaimiento beta. O gravitón é a partícula , todavía sen detectar, que transmite a forza gravitacional.

Cada quark e cada leptón teñen a súa antipartícula. As antipartículas teñen carga oposta as das partículas. Cando unha partícula e unha antipartícula chocan, aniquilanse e transfórmanse en enerxía.

Aquí poñemos un video sobre as partículas subátomicas.

http://es.youtube.com/watch?v=bfzrcG4Lbtw

by iNes & LaUra =)

1 besiito


1 comentario:

raQuelita* =) dijo...

oyee.. yo nO se pOnerlo en cOlores.. pps.
tequiiero icio=)